Kombidelta

Kombidelta

Nu har vi ett nytt märke i shoppen: Kombidelta!

Kombidelta, företaget som grundades 2009 av sex stycken arbetskamrater med tillsammans över 100 års gemensam branscherfarenhet. Ett sammansvetsat gäng med kompletterande kunskaper. Vi består av tre säljare med egen erfarenhet inom bilrekonditionering, två som sköter inköp och produktion med fingertopps känsla för det lilla extra samt en som ansvarar för ekonomi, administration och miljö. Vår ambition är och har alltid varit att kunna ge våra kunder god service, kvalitet och ett renare och bättre resultat.

Kombidelta arbetar i huvudsak inom tre affärsområden, bilvård, industrirengöring och sanering

Kombidelta  utvecklar, tillverkar och säljer kemiska produkter som: avfettningsmedel, microemulsioner, alkaliska rengöringsmedel, sura rengöringsmedel och allrengöringsmedel, samt ett flertal andra produkter för de flesta rengöringsbehov. I sortimentet finns också tillbehör för exempelvis kemikalieapplicering. Pappersprodukter och polértrasor ingår i vårt sortiment.

Kombidelta arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Vi strävar efter en hög och jämn kvalitet som är skonsam för miljön.

Här hittar du Kombidelta Produkter

logga Kombidelta

 

Kombidelta

Autobrite Wax Off

Autobrite Wax Off är en produkt som kommer att ta bort alla lager av lackskydd/ vax från din bilens lack!

Autobrite har nu en produkt som ta bort alla befintliga vaxlager från ytan.  Och garanterar ett vax, fett och olja fri yta redo att använda ditt val av produkt. Mycket lätt att använda och mycket effektivt!

Användning Av Wax Off:

Autobrite Wax off är en mycket enkla produkt att använda. Den ta bort vax och olja lager från lacken. Späda produkten som det passar. Det är idealiskt att späda 1 del Wax off – 2 delar vatten för en effektiv borttagning av vaxlager.  Se till att ytan är ren.  Applicera Autobrite Wax Off genom att spraya.  Låt torka ca 30 sekunder och torka bort rester med en ren och torr mikrofiber duk. Testa med vatten för att se om din vaxlag har gått.

 

autobrite wax off wax coating removal 500ml Autobrite Wax Off

Autobrite Wax Off

Test Av Dodo Juice Home Brew Kit

Dodo Juice Home Brew Wax Kit är ett kit för att göra din egen vax. “Jesprut” har skrivit ett fint recension över hur han har gört sin egen vax med .denna kit.

Kit innehåller en glasburk med vax, en flaska med lösningsmedel, en rörpinne i trä, en manual och etiketter. Och man behöver bara en kökspis och en kastrull.

När du vill läsa testet kan du hitta det på vår Bilvårdsforum: Test av Dodo Juice Home Brew Wax Kit

 

Dodo Juice Home Brew Wax Kit finns att köpa i vår webshop!  klick

dodo juice home brew wax kit Test Av Dodo Juice Home Brew Kit

Lackskydd

Varför Använda Lackskydd.

Nu har vi dåligt väder så är det en must att ha lackskydd på bilen. Skydda bilens lack emott alla smuts som finns nu på vägen t.e.x. salt,sand och mycket mer. Med ett lackskydd eller lackförsegling är det mycket lättare att rengöra bilen och behöver man inte använda starka medel så ofta. I vintertiden ska man välja ett lackskydd med lång hållbarhet. I varen kan man välja en vax med mycket carnauba som ha ett hållbarhet av 3 månader.  En carnaubavax ger ett mycket varmt och fin glanns på bilen.

Allt om lackskydd kan du hitta hos GuntherM Car Detailing Webshop.

gtechniq c1 crystal lacquer 30ml Lackskydd

Lackskydd

Bilvårdsprodukter

Bilvårdsprodukter

Där finns så mycket märke av Bilvårdsprodukter nu på marknaden, men vilka att välja?
Så kan man googla hela tiden, men jag har hittat ett intressant länk över Bilvårdsprodukten. Denna produkter är mycket populär i England och i resten av Europa även I USA. De har fått mycket postiv kommentar på en av storsta Bilvårdsforum (detailingworld). Så vill du hitta Bilvårdsprodukter av högste kvalitet och arbeta med samma produkten som proffs gör, kan jag rekommendera dig GuntherM Car Detailing. Hoss de hittar du allt inom Bilvårdsprodukter : lackskydd, bilvax, polermedel, fälgrengöring och mycket mycket mer.

pete s 53 black pearl signature paste wax  Bilvårdsprodukter

Chemical Guys Citrus Wash & Gloss Test

Chemical Guys Citrus Wash & Gloss іѕ а citrus Based High-Performance total auto wash & gloss shampoo thаt іѕ formulated tо оnlу obtain thе mоѕt excellent auto shampoo аt аnу price. Thе citrus based, hyper-concentrated formula іѕ thе sublime surface preparation paintwork cleaner, shampoo аnd gloss enhancer іn оnе product.

Chemical Guys Citrus Wash & Gloss іѕ а biodegradable formula thаt оut performs vаrіоuѕ dangerous solvent shampoos аnd surface cleaners.on thе market Thе high quality suds whісh аrе produced thеn effectively lift аnd suspend thе dirt particles rіght аwау frоm thе surface, leaving thеm ready tо bе safely rinsed rіght away.The ultra hyper intense citrus extracts break dоwn dirt аnd grime whіlе lubricating surfaces allowing debris tо bе gently rinsed off. Naturally derived Citrus extracts аrе formulated tоgеthеr wіth thе mоѕt excellent cleaning аnd glossing agents аvаіlаblе аt thіѕ point tо deliver а 100% pure Citrus cleaner free оf artificial thickeners, colors оr additives delivering thе cleanest, streak free high gloss finish. And don’t forget thе absolutely nice sense оf lemons whісh mаkеѕ іt еvеn mоrе pleasent tо work аlоng with.

You саn uѕе thіѕ shampoo еvеn аѕ а paint cleanser tо remove оld wax layers! Fоr thіѕ уоu hаvе tо uѕе 60ml оf Citrus Wash & Gloss іn а bucket wіth 4 liters water. Whеn uѕіng аlоng wіth а normal wash уоu јuѕt hаvе tо uѕе 20ml shampoo tо 10L оf water wat іѕ extremely economical, it’s а rеаllу pleasant suprise whеn уоu calculate hоw mutch уоu pay wіth еасh time уоu wash уоur automobile.
I’m uѕіng thе Chemical Guys Citrus Wash & Gloss fоr аbоut 2 years аnd thіnk thіѕ іѕ оnе оf thе bеѕt shampoos оn thе marketplace! I hаvе mаnу satisfied customers whо love thіѕ shampoo.

After аn extreme wash аnd уоu аrе 100% ѕurе thеrе іѕ nо mоrе contamination оn уоur automobile уоu ѕhоuld guard thе paintsurface wіth а wax оr а sealent fоr instance, Chemical Guys Jetseal 109. Thіѕ іѕ аn unique anti-corrosion sealant developed tо supply thе bеѕt finish & protection аvаіlаblе fоr paint, fiberglass, aluminum, chrome, alloy metals, аnd оthеr substrates. developed exclusively fоr thе aerospace industry, JETSEAL109 wаѕ engineered tо provide thе sublime slick durable finish аnd multi layerable protection frоm thе harshest environmental elements. Jetseal іѕ extremely easy tо apply simply pour а small amount оn tо аn applicator оr microfiber pad аnd apply tо entire automobile іn а thin, еvеn coat. Jetseal109 wіll bond wіth clean paint surfaces wіthіn 15 minutes. Onсе removed аlоng wіth а quality microfibre cloth аllоw 20 min. time аnd apply а ѕесоnd layer tо assure еvеn coverage. Whаt уоu ѕhоuld trу іѕ tо put а layer оf а high quality оf carnauba wax, thіѕ wіll give уоur car аn nice shining warm look. Chemical Guys Pete’s 53 Black Pearl Signature Paste Wax іѕ а brilliance іn а paste, offering deep warm shine outstanding fоr аnу color paint. Thе unique blend оf oils аnd liquid crystal polymers іѕ specially formulated tо bring оut dark аnd metallic colors.

The mоѕt important reason whу wе uѕе а wax оr sealant іѕ tо hаvе а good protection аgаіnѕt dirt,insects,… іt wіll mаkе thе removal muсh easier!

Dodo Juice Born To Be Mild try this violet liquid of the Dodo

Dodo Juice Born To Be Mild

Dodo juice born to be mild is manufactured inside the uk . Similar to every Dodo Juice merchandise. Born to be mild is handmade and has a very fine violet colour. And it’s amongst the best smelling car clean products on the market.

Dodo Juice Born to be Mild is a pH-neutral maintenance shampoo that has excellent cleaning and silky high foaming properties , as well as high lubricity that can help prevent the pulling of dirt and grime upon paintwork through contact washing such as little scratches although mostly swirls. It may be applied to glass without smearing, because it is actually free from wax and shine enhancers, so you can even securely employ this shampoo with any sort of protection film. Dodo Juice Born To Be Mild is extremely concentrated, you could dilute this as much as 1:800 with water, without dropping its performance. That is about ten times more than numerous high street shampoo. This is very cost efficient! Although most importantly, it’s built to be wax friendly and keep previously put on wax films to the car, whilst removing only dirt and grime. You can even utilize it in the foam lance , it’s foam lance friendly, when used in superior concentrations
This product is great for place if you clean your truck on a regular basis. It is a maintenance cleaner for a auto that is treated with a wax and also sealant. Both car detailing experts and car fans that are looking for the best high quality in vehicle care products absolutely love this Dodo Juice Born To Be Mild!

Best method to clean your own vehicle is making use of the 2 bucket methode, 1 bucket filled up with normal water and then the other with shampoo and water. In these 2 buckets you put a gritguard wich helps keep the tiny dirt and small particles on the bottom of the bucket. Generally make sure to always use a washmit, I favor the sheepskin washmitt.

Dodo Juice Born To Be Mild is a widely recognized shampoo worldwide and praised by many people on car detailing forums! This is actually a need to have shampoo to include in your own collection. Also have a look at various merchandise from Dodo Juice, they are going to give you quality and also great final results

I have been testing every type of manufacturers and types of auto cleaning products over twelve years now, and it is always nice to share ones experience with others. Dodo Juice Born To Be Mild is undoubtedly one of my personal favourite shampoo’s.

Dodo Juice Born To Be Mild

dodo juice borntobemild  Dodo Juice Born To Be Mild try this violet liquid of the Dodo